Alsingergården i Svenstrup på Als

Hvad er Alsingergården


Flere billede
Nordborg kommune er en udprægtet landsbykommune. Landsbyerne ligger her forholdsvis tæt og som et karakteristisk træk er de præget af en række gårdanlæg af betydelig størrelse - såkaldte "bol".
Alsingergården er et sådant "bol" og i dens nærhed ligger der yderligere 4 store gårde/bol.
Alsingergården var oprindelig opført helt i bindingsværk, men ombygninger og tilføjelser gennem tiderne har ændret stuehus- og stalddelen til grundmur. Bindingsværklængerne repræsenterer det for Als tidligere så almindelige og særegne "tretavls-bindingsværk" - med 3 tavl høje vægge. Gårdens bygningshistorie kan føres tilbage til begyndelsen af 1700-årene. Fra denne tid er nu kun bevaret vestlængens 7 nordligste fag, samt enkelte tømmerstykker i portgennemkørslen mellem stald og lade.

Det oprindelige 8 fag lange bindingsværksstuehus blev 1863 forlænget med to fag og moderniseret efter tidens byggeskik - med ydermure af flensborgsten og "dachede" fuger.
I 1974 blev Nord-Als Folkedansere gjort opmærksom på, at der i Svenstrup lå en gammmel faldefærdig bevaringsværdig tretavlslade fra slutningen af 1700-tallet, som ejeren havde planer om at rive ned. Det faldt helt naturligt for foreningen at gå med i et restauereringsprojekt, da folkedans og bygningsbevaring begge handler om at bevare tidligere tidens folkekultur. For at realisere projektet blev den selvejende Institution "Alsingergården" oprettet i 1976 med medlemmer fra Svenstrup Ungdomsforening, Svenstrup skole, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Nordals samt Nord-Als Folkedansere. Inden restaureringen af Alsingergården i 1979 blev påbegyndt blev de mellemliggende år brugt til, at Nordborg Kommune købte gården, der så blev fredet, arkitekt John Kronborg Chtistensen lavede projektering. Midler til restaureringen tilvejebragt fra bl.a. forskellige fonde og Nordborg Kommune.

Selve restaureringen blev præget af en meget stor indsats af frivilligt arbejde.
Denne arbejdsindsats blev fortrinsvis leveret af medlemmerne i Nord-Als Folkedansere , det var faktisk sådan, at vi havde en ekstra arbejdsdag om ugen på gården i Svenstrup. Dette arbejde havede en vældig god indflydelse på sammenholdet i foreningen, alle gav en hånd med, ældre, unge og børn hjalp hinanden.

Gå til ToppenKontakt information

Adresse
Sandvej 21, Svenstrup

Martin Hansen, formand for brugergruppen
tlf. (+45) 74 45 


Ib Jensen
tlf. (+45) 74 45 64 33
i.jensen@post3.tele.dk

Gå til toppen